Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
~
`
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8

9

0

-
+
=
Backspace
Tab
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
{
[
}
]
|
\
Caps
Lock
A
S
D
F
G
H
J
K
L
:
;
"
'
Enter
Shift
Z
X
C
V
B
N
M
<
,
>
.
?
/
Shift
Ctrl
Win
Alt
Space
Alt
Win
Menu
Ctrl
Print
Scrn
Scroll
Lock
Pause
Break
Insert
Home
Page
Up
Delete
End
Page
Down
Num
Lock
/
*
7
Home
8
9
Pg Up
4
5
6
1
End
2
3
Pg Dn
0
Ins
.
Del
-
+
Enter
000
Ghi nhật ký gõ phím
Kiểm tra bàn phím
Kiểm tra bàn phím trực tuyến

Khi cần kiểm tra các phím trên bàn phím có bình thường hay không, bạn chỉ cần nhấn vào phím cần kiểm tra. Bạn sẽ thấy sự thay đổi màu sắc tương ứng trên bàn phím ảo bên trên để xác định xem các phím trên bàn phím của bạn có hoạt động tốt hay không. Lịch sử gõ phím của bạn sẽ được liệt kê trên trang. Nếu bạn cần kiểm tra lại, bạn có thể nhấp vào nút "Đặt lại".